De Hoge Raad heeft op vrijdag 8 november 2019 antwoord gegeven op de vragen over slapende dienstverbanden. In het kort komt het erop neer dat u als werkgever verplicht bent mee te werken aan een beëindiging van een ‘slapend dienstverband’, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

Uitzondering

De enige uitzondering op het laten eindigen van het slapende dienstverband is als u een gerechtvaardigd belang heeft bij de instandhouding van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld omdat er nog reële re-integratiemogelijkheden zijn voor de werknemer.

Hoogte transitievergoeding

De vergoeding die aan de werknemer moet worden betaald, hoeft niet hoger te zijn dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen. Oftewel, de transitievergoeding mag berekend worden per de dag na twee jaar ziekte, of maximaal drie jaar wanneer er een loonsanctie is opgelegd.

Compensatie transitievergoeding

De Wet Compensatie Transitievergoeding (WCT) zorgt ervoor dat u als werkgever bij een beëindiging van een slapend dienstverband gecompenseerd zal worden voor de transitievergoeding die u heeft betaald. Let op, het UWV compenseert alleen de opbouw van de transitievergoeding tot de datum van twee jaar ziekte. De opbouw over de periode dat de werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt was, wordt niet gecompenseerd.

Wat nu?

Heeft u op dit moment werknemers in dienst met een slapend dienstverband? Neem dan in overweging dit jaar nog de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Risico bij niets doen: hogere kosten!

De hoogte van de transitievergoeding gaat per 1 januari 2020 veranderen. Waar werknemers in de huidige situatie recht hebben op een hogere transitievergoeding na tien dienstjaren of als oudere werknemer, ontvangen werknemers in de nieuwe situatie altijd een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar.

Maar let op! Voor 'slapende' werknemers geldt dat de transitievergoeding in principe dient te worden berekend per de datum dat de werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Ten aanzien van oude slapende dienstverbanden bestaat dan ook het risico dat de transitievergoeding moet worden berekend op basis van het oude recht (de regels uit 2019), ook wanneer het dienstverband wordt beëindigd in 2020. Daarentegen wordt de compensatie van het UWV bij een beëindiging van het dienstverband in 2020 berekend op basis van de rekenregels die in 2020 gelden.

Wacht u met het beëindigen van het dienstverband van de huidige slapende werknemers tot volgend jaar, dan bestaat dus het risico dat u een hogere transitievergoeding moet betalen aan de werknemer op basis van het oude recht, terwijl de compensatie door het UWV in dat geval beperkt is tot de lagere vergoeding die wordt berekend op basis van het nieuwe recht.

Meer weten over slapende dienstverbanden?

Heeft u slapende werknemers in dienst en wilt u weten waar u verstandig aan doet? Dit jaar nog het slapende dienstverband beëindigen of na de invoering van de WAB? Neem gerust contact met mij op.