Het is voor HR-afdelingen een drukke periode: van slapende dienstverbanden, naar de inwerkingtreding van de WAB tot lastige coronavraagstukken. En vanaf 1 april 2020 staat het volgende belangrijke punt op de agenda: het aanvragen van compensatie voor de transitievergoeding die is betaald aan een langdurig zieke werknemer. Om het u wat gemakkelijker te maken, zetten wij hieronder de belangrijkste punten over de compensatieregeling op een rij.

Wat zijn de voorwaarden voor compensatie van de transitievergoeding?

Om in aanmerking te komen voor de compensatie dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 1. De arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en nadat het opzegverbod tijdens ziekte is verstreken. Het maakt niet uit hoe de arbeidsovereenkomst is geëindigd; via het UWV, de kantonrechter of met wederzijds goedvinden;
 2. De werknemer had op basis van de wet recht op een transitievergoeding; en
 3. U heeft de werknemer een ontslagvergoeding betaald.

Hoe hoog is de compensatie van de transitievergoeding?

De hoogte van de vergoeding waarop u aanspraak kunt maken, is op verschillende manieren gemaximeerd:

 1. De vergoeding bedraagt nooit meer dan de transitievergoeding die u aan de werknemer heeft betaald (verhoogd met de eventueel op de transitievergoeding in mindering gebrachte transitiekosten);
 2. De vergoeding bedraagt nooit meer dan de wettelijke transitievergoeding die verschuldigd zou zijn bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op de dag na de periode van twee jaar ziekte. De periode van de loonsanctie wordt dus niet vergoed!
 3. Werkgeverspremies worden door het UWV niet vergoed.

Hoe vraagt u de compensatie van de transitievergoeding aan?

U bent verplicht de compensatie  digitaal aan te vragen. Vanaf 1 april 2020 is hiervoor een digitaal formulier in het werkgeversportaal van het UWV te vinden. Op het werkgeversportaal kunt u inloggen met eHerkenning.

Belangrijk: heeft u nog geen eHerkenning, vraag dit dan snel aan!

Kunt u geen gebruik maken van eHerkenning omdat u zich niet kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Dan kunt u vanaf 1 april 2020 telefonisch een papieren aanvraagformulier aanvragen via Klant Contact Centrum van het UWV.

Tot wanneer kunt u compensatie van de transitievergoeding aanvragen?

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer u compensatie kunt aanvragen bij het UWV.

 • Heeft u de transitievergoeding volledig betaald vóór 1 april 2020, dan kunt u uw aanvraag indienen tot en met 30 september 2020.
 • Heeft u de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020, dan moet u uw aanvraag indienen binnen zes maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

 

Houd de maximale aanvraagtermijn goed in de gaten en dien uw aanvraag op tijd in!

Welke documenten heeft u altijd nodig voor de aanvraag?

Het UWV zal moeten kunnen vaststellen of aan de voorwaarden wordt voldaan om aanspraak te kunnen maken op een compensatie. U moet daarom de volgende gegevens aan het UWV verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst. Heeft u geen arbeidsovereenkomst? Dan kunt u ook een ander document meesturen waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat, bijvoorbeeld een loonstrook.
 • Bewijs dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals:
 • de beëindigingsovereenkomst;
 • een ontbindingsuitspraak van de kantonrechter;
 • de opzeggingsbrief (opzegging met instemming van het UWV).
 • Uw berekening van de transitievergoeding en loonstroken.
 • Bewijs van betaling van de transitievergoeding, zoals een bankafschrift.

Bijzondere situaties vergen extra documenten

Heeft de werknemer wisselende ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangen? Dan vraagt het UWV om alle loonstroken waarop de ploegentoeslag en/of de overwerktoeslag staat. Dit geldt voor de laatste twaalf maanden van dit opzegverbod.

Heeft de werknemer winstuitkering(en) en/of bonus(sen) ontvangen? Dan wil het UWV ook alle loonstroken met winstuitkering of bonus van de laatste 36 maanden voor het einde van het opzegverbod ontvangen.

Heeft u van de transitievergoeding inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten afgetrokken? Dan heeft het UWV ook een schriftelijke instemming van de werknemer nodig tot verlaging van de transitievergoeding in verband met inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten en het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.

Was de werknemer jonger dan 18 jaar gedurende de arbeidsovereenkomst, dan dient u een overzicht mee te sturen van de gewerkte uren in de maanden waarin de werknemer jonger was dan 18 jaar.

Is uw aanvraag incompleet? Het UWV geeft u in dat geval de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen.

Binnen welke termijn krijgt u een beslissing van het UWV?

De datum waarop het opzegverbod tijdens ziekte is verstreken, bepaalt de duur van de beslistermijn.

 • Is het opzegverbod wegens ziekte voor 1 april 2020 geëindigd, dan dient het UWV binnen zes maanden na indiening van uw aanvraag een beslissing te nemen.
 • Is het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 geëindigd, dan dient het UWV binnen acht weken na indiening van uw aanvraag een beslissing te nemen. Maar let op, verlenging is mogelijk als het UWV niet binnen acht weken kan beslissen. Het UWV zal u daarvan op de hoogte stellen en een nieuwe termijn geven waarbinnen alsnog een beslissing wordt genomen.

 

Binnen welke termijn krijgt u de vergoeding van het UWV?

Heeft het UWV uiteindelijk een beslissing genomen? Dan dient het UWV binnen zes weken na de datum van de beslissing de vergoeding aan u te betalen. 

Wat als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV?

Bent u het niet eens met de beslissing van het UWV, dan bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken. Als u het ook niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Doe dit op tijd, want de termijnen zijn kort!

Wilt u meer weten over de Wet compensatie transitievergoeding?

Heeft u vragen over de compensatieregeling of over de transitievergoeding in het algemeen? Neem dan gerust contact op met mij of één van de andere arbeidsrechtspecialisten van RWV. Wij adviseren u graag.