Het is belangrijk om op tijd de ondernemingsraad (OR ) – als die er is – te betrekken bij de reorganisatie. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden valt een reorganisatie namelijk in de meeste gevallen onder het adviesrecht van de OR. Als het u lukt om de OR aan uw zijde te krijgen, kan dat zorgen voor meer draagvlak voor de reorganisatie onder het personeel.

Wanneer advies vragen aan OR?

De timing van de adviesaanvraag bij de OR is soms lastig. Enerzijds moet sprake zijn van een voorgenomen besluit, en moet het reorganisatieplan dus vrij concreet zijn. De beweegredenen voor het besluit en de gevolgen daarvan voor het personeel, moeten aan de OR worden toegelicht. Anderzijds moet het advies op een zodanig moment worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Er moet voldoende ruimte zijn voor de OR om suggesties en aanpassingen aan te dragen. Als de reorganisatie al in kannen en kruiken is voordat u de OR om advies vraagt, bent u te laat.

Bij het vragen van advies dient u een overzicht van de beweegredenen voor de reorganisatie te verstrekken, net als de te verwachten gevolgen voor het personeel en de in verband daarmee te nemen maatregelen.

Nadat ten minste één keer overleg heeft plaatsgevonden tussen u en de OR, brengt de OR advies uit. Na het advies van de OR volgt veelal het daadwerkelijke reorganisatiebesluit (daarover meer in stap 8). Als u het advies van de OR niet of niet geheel volgt, dan dient u aan te geven waarom u van het advies afwijkt.

Wat als u het advies van de OR niet opvolgt?

Als het definitieve reorganisatiebesluit overeenkomt met het advies van de OR (dit is het geval als de OR positief heeft geadviseerd over de reorganisatie), kan de reorganisatie direct worden uitgevoerd.

Komt het besluit niet overeen met het advies van de OR, dan moet de uitvoering van de reorganisatie worden opgeschort tot een maand na de dag waarop de OR van het besluit in kennis is gesteld. In die periode kan de OR zich beraden over het eventueel instellen van beroep tegen het besluit bij de Ondernemingskamer.

Adviesrecht personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Als er geen OR is ingesteld, maar er wel een personeelsvertegenwoordiging is, dan heeft de personeelsvertegenwoordiging alleen een adviesrecht als de reorganisatie leidt tot het verlies van arbeidsplaatsen van ten minste 1/4 van de bij u werkzame personen.

Download het complete stappenplan reorganisatie

Na deze stap volgt nog een aantal stappen. Deze behandelen wij in de volgende artikelen. Wilt u alle stappen overzichtelijk teruglezen, download dan vooral het volledige stappenplan reorganisatie.

Meer informatie
stappenplan reorganisatie

Meer weten over het adviesrecht van de ondernemingsraad bij een reorganisatie? Neem contact op

Heeft u vragen over de rol van de personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad bij een reorganisatie, reorganisaties in het algemeen of wilt u gaan reorganiseren? Neem  gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten.