Stemmen de boventallige werknemers niet in met een beëindigingsregeling, dan dient u een ontslagprocedure bij het UWV te volgen. Deze procedure verloopt in principe schriftelijk en u dient gebruik te maken van een drietal standaardformulieren op de website van het UWV.

UWV ontslagprocedure: de aanvraagformulieren

De ontslagprocedure bij het UWV begint door indiening van een ontslagaanvraag. In deze ontslagaanvraag verzoekt u het UWV om toestemming om de arbeidsovereenkomst met de werknemers op te mogen zeggen. De ontslagaanvraag kan via het werkgeversportaal bij het UWV worden geüpload of per gewone post of fax bij het UWV worden ingediend.

De ontslagaanvraag bestaat uit drie digitale formulieren:

  • Deel A: dit deel gaat over uw gegevens. Denk aan KvK-nummer, RSIN, loonheffingennummer en een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten.
  • Deel B: dit deel gaat over de gegevens van de werknemers(s) voor wie ontslag wordt aangevraagd. Denk aan NAW-gegevens, de functie van de werknemer en de arbeidsovereenkomst.
  • Deel C: in dit deel dient u de ontslagaanvraag en het bestaan van een bedrijfseconomische reden te onderbouwen. Hiervoor dient u diverse (financiële) stukken mee te sturen. Denk aan jaarrekeningen, de winst- en verliesrekening, een prognose van de resultatenrekening en een compleet personeelsoverzicht. Verder moet gemotiveerd worden dat de ontslagvolgorde op correcte wijze is bepaald (stap 3: het afspiegelingsbeginsel) en dat er geen mogelijkheden zijn voor herplaatsing van de werknemer(s).

Bij een collectief ontslag geldt dat u de delen A en C slechts één keer hoeft in te vullen en deel B voor iedere werknemer individueel.

Behandeling van de ontslagaanvraag door het UWV

Na ontvangst van de ontslagaanvraag beoordeelt het UWV of de aanvraag volledig is. Is de aanvraag volledig, dan ontvangt de werknemer een kopie van de ontslagaanvraag en heeft hij twee weken de tijd om verweer te voeren tegen de ontslagaanvraag.

Is de aanvraag niet compleet, dan geeft het UWV aan welke informatie ontbreekt en krijgt u de mogelijkheid om de ontslagaanvraag binnen acht dagen aan te vullen. Het UWV kan de ontslagaanvraag pas in behandeling nemen op het moment dat de aanvraag compleet is.

De behandeling van een ontslagaanvraag duurt ongeveer 4 weken vanaf het moment dat de aanvraag compleet is. De procedure duurt langer als de werknemer verweer voert. Dan is het beginsel van hoor en wederhoor van toepassing. U krijgt de gelegenheid om op het verweer van de werknemer te reageren, waarna de werknemer ook weer de gelegenheid krijgt om daarop te reageren.

Beslissing van het UWV op de ontslagaanvraag

Als alle gegevens binnen zijn en de werknemer de kans heeft gehad om verweer te voeren, dan neemt het UWV een beslissing. Zowel u, als de werknemer, ontvangt een brief over het genomen besluit (de ontslagbeschikking).

Ontslagvergunning wordt verkregen

Krijgt u een ontslagvergunning, dan kunt u binnen vier weken de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen.

Geen ontslagvergunning?

Weigert het UWV toestemming te geven voor het ontslag, dan kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet rechtsgeldig worden opgezegd. U kunt in dat geval binnen twee maanden bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen.

Download het complete stappenplan reorganisatie

Na deze stap volgt nog een stap. Deze behandelen wij in het volgende artikel. Wilt u alle stappen overzichtelijk teruglezen, download dan vooral het volledige stappenplan reorganisatie.

Meer informatie
stappenplan reorganisatie

Meer weten over het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV? Neem contact op

Heeft u vragen over het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV, over reorganisatie en ontslag, over de beëindigingsovereenkomst, reorganisaties in het algemeen of wilt u gaan reorganiseren?  Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten