Krijgt u een ontslagvergunning van het UWV, dan kunt u de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen. U heeft daar vanaf het moment dat de ontslagvergunning van het UWV is verkregen maximaal vier weken de tijd voor. Bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst dient u de opzegtermijn in acht te nemen. De duur van de opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband met de werknemer:

  • minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn;
  • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn;
  • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn;
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn.

Van de opzegtermijn mag u de periode aftrekken waarin het UWV de ontslagaanvraag heeft behandeld. Dat is de periode vanaf de datum waarop het complete verzoek betreffende de ontslagvergunning is ontvangen door het UWV tot aan de datum van de beslissing van het UWV. Wel moet minimaal een maand opzegtermijn overblijven.

In een cao kunnen afwijkende afspraken over de opzegtermijn zijn opgenomen. Is er een cao van toepassing, controleer deze dan!

Bezwaar en beroep werknemer

Is de werknemer het niet eens met het ontslag? Dan kan hij binnen 2 maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd de kantonrechter vragen de overeenkomst te herstellen of aan hem/haar een billijke vergoeding toe te kennen.

Wat houdt de wederindiensttredingsvoorwaarde in?

Zegt u het dienstverband van de werknemer op met een ontslagvergunning van het UWV, dan geldt een wederindiensttredingsvoorwaarde. Deze voorwaarde houdt in dat wanneer u binnen 26 weken weer iemand wil inzetten voor dezelfde werkzaamheden als die een ontslagen werknemer verrichtte, u eerst de ontslagen werknemer dient aan te bieden om die oude werkzaamheden te hervatten tegen de gebruikelijke voorwaarden.

Als meerdere ontslagen werknemers die werkzaamheden uitvoerden, dan dient u het aanbod aan de werknemer te doen die als laatste in aanmerking kwam voor ontslag. De periode van 26 weken gaat in op het moment dat u de arbeidsovereenkomst met de werknemer heeft opgezegd.

Afwikkeling van het dienstverband

Nadat u de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, dient u het dienstverband netjes en correct af te wikkelen. In principe moet de werknemer tot de einddatum blijven werken. Daarover kunt u echter ook afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld als er geen werk meer is voor de werknemer.

Het salaris van de werknemer dient u tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst uit te betalen en u dient een eindafrekening op te maken. Deze eindafrekening ziet op uitbetaling van niet genoten vakantiedagen, het pro rata vakantiegeld en eventuele emolumenten als een 13e maand of eindejaarsuitkering (pro rata). De betaling van de eindafrekening vindt meestal plaats binnen een maand na het einde van het dienstverband.

Transitievergoedingbij ontslag

Daarnaast bent u de werknemer een transitievergoeding verschuldigd. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de lengte van het dienstverband en het salaris van de werknemer. Kort gezegd komt die berekening erop neer dat de werknemer 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar ontvangt, naar rato berekend naar de duur van het dienstverband.

Het kan voorkomen dat de werknemer om een getuigschrift vraagt, in dat geval bent u als werkgever verplicht een getuigschrift mee te geven, waarin in ieder geval is opgenomen in welke periode de werknemer in dienst is geweest, welke functie(s) hij/zij heeft vervuld en wat de overeengekomen arbeidsduur was.

Download het complete stappenplan reorganisatie

Dit is de laatste stap uit het stappenplan. Wilt u alle stappen overzichtelijk teruglezen, download dan vooral het volledige stappenplan reorganisatie.

Meer informatie

Meer weten over de ontslagvergunning van het UWV? Neem contact op

Heeft u vragen over de ontslagvergunning van het UWV, over reorganisatie en ontslag, reorganisaties in het algemeen of wilt u gaan reorganiseren? Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten