Met de Wet werk en zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 de periode, waarin contracten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan, teruggebracht van drie naar twee jaar. Wat door velen werd verwacht, is uitgekomen en ook de regering stelt vast dat de tweejaarstermijn als te knellend wordt ervaren. De WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) draait deze maatregel dan ook per 1 januari 2020 terug.

 

Met de komst van de WAB wordt maximumtermijn ketenregeling weer drie jaar 

Terug naar vroeger dus? Niet helemaal, want voor de komst van de WWZ gold de 3x3x3 regel. Dit hield in dat maximaal drie contracten voor bepaalde tijd mochten worden gesloten en de gezamenlijke duur niet langer mocht zijn dan drie jaar. De laatste 3 hield in dat contracten meetelden als zij elkaar met een tussenpoos van drie maanden of minder opvolgden. Die tussenpoos is met de WWZ verlengd tot zes maanden en dat blijft zo onder de WAB

Dus: 3x3x6 bij contracten voor bepaalde tijd

De nieuwe regel kan dus worden samengevat als 3x3x6: maximaal drie contracten voor bepaalde tijd, waarvan de gezamenlijke duur niet langer mag zijn dan drie jaar, waarbij alle contracten meetellen die elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. En let op: ook die tussenpoos telt mee bij de berekening van de maximale termijn. Dat was al zo en dat blijft zo.

 

Tip: WAB biedt nieuwe kansen voor derde arbeidsovereenkomsten!

De nieuwe regels treden direct met de komst van de WAB per 1 januari 2020 in werking. Dus als een arbeidsovereenkomst eindigt op of na 1 januari 2020 geldt vanaf 1 januari a.s. de nieuwe ketenregeling van drie jaar. Ook als die arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. 

 

U kunt hiermee uw voordeel doen. Wanneer u bijvoorbeeld dit jaar al gebruik heeft gemaakt van de maximale termijn van 2 jaar, maar nog niet van het maximaal aantal contracten, dan kan op 1 januari 2020 toch nog een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden overeengekomen.

 

Meer weten over de WAB?

Heeft u vragen over de WAB of wilt u weten wat de WAB precies voor u inhoudt, neem gerust contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtsadvocaten van RWV. 

Eerder verschenen publicaties over de WAB