Als u uw bedrijf wilt verkopen, dan gaat daar bijna altijd een due diligence, ofwel een Boekenonderzoek, aan vooraf. De koper wil weten wat hij koopt en of het commercieel, juridisch, fiscaal en financieel de investering waard is. Voor u als verkoper is een due diligence ook nuttig omdat u er op die manier achter komt wat de verwachtingen van de koper zijn.

Verwachtingen en risico’s naar aanleiding van due diligence
 

Het verkochte dient aan de overeenkomst te beantwoorden. Dat is het geval als het de eigenschappen bezit die, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die u als verkoper heeft gedaan, de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

In de praktijk zien wij dat tijdens een due diligence niet alleen de verwachtingen wordt getoetst, maar vooral ook de risico’s worden gesignaleerd. De uitkomsten hebben gevolgen op zowel de koopprijs als op de verdeling van risico’s tussen u en de koper.

Onderzoeksplicht koper en mededelingsplicht verkoper
 

Gedurende de onderhandelingen gelden voor u en de koper de normen van redelijkheid en billijkheid. Die verplichten u beiden om binnen redelijke grenzen maatregelen te treffen om te voorkomen dat onder invloed van onjuiste aannames een transactie wordt gesloten.

In de wereld van fusies en overnames is het vanzelfsprekend om aan te nemen dat op de koper een onderzoeksplicht rust. Daaraan kan voldaan worden door onderzoek te doen bij een onderneming op commercieel, juridisch, fiscaal en financieel vlak. Hoe uitgebreid dat moet zijn, verschilt per geval.

Tegelijkertijd dient u als verkoper de koper te informeren als u weet of kon weten dat de koper op grond van een onjuiste aanname contracteert.

Op welke informatie mag koper vertrouwen?
 

De koper mag in principe vertrouwen op de juistheid van de informatie die u hem verstrekt. Als vuistregel geldt dan ook dat de mededelingsplicht prevaleert boven de onderzoeksplicht. Zolang de koper geen reden heeft om te twijfelen over de juistheid of volledigheid, hoeft hij geen nader onderzoek in te stellen. 

Het nalaten van eigen onderzoek kan echter in het algemeen niet aan de koper worden tegengeworpen door u als verkoper als u heeft gezwegen waar u had behoren te spreken. Bij het bepalen van de omvang van de respectieve plichten spelen onder meer een rol:

  • de professionaliteit van partijen,
  • de mogelijke vertrouwensrelatie tussen partijen,
  • de omvang van de transactie,
  • algemeen beschikbare informatie omtrent het bedrijf,
  • bedrijfsvoering,
  • in een bepaalde branche gebruikelijke werkwijzen.
     

Waardebepaling en Risicoverdeling
 

Dankzij een due diligence kan de koper beter beoordelen of de onderneming de koopsom ‘waard’ is. Zijn de gerapporteerde cijfers en prognoses zo robuust als geschetst? Is de bedrijfsvoering zo efficiënt als verwacht en heeft u de debiteuren echt onder controle? 

Risico’s worden bloot gelegd en tussen u en koper verdeeld. Enerzijds door bepaalde risico’s in de koopsom te verdisconteren. Anderzijds door u expliciet bepaalde garanties en vrijwaringen te laten afgeven.

Stappenplan overname onderneming

Als u uw onderneming wilt verkopen, kunt u niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. In 2017 hebben wij al de twaalf stappen van het stappenplan overname onderneming voor u in kaart gebracht. In deze en volgende bijdragen volgt een verdiepende uitwerking van de stappen:

Meer weten over bedrijfsovernames?

Heeft u in de tussentijd vragen, bent u van plan om uw onderneming te verkopen of heeft u een onderneming op het oog om te kopen? Neem gerust contact op met mij.