Als u uw (familie)bedrijf wilt verkopen, kunt u niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. Iedere stap binnen een bedrijfsovername is juridisch, fiscaal en financieel maatwerk en maken we graag voor u inzichtelijk. Eerder behandelden wij al de achtste stap in het stappenplan 'Bedrijf verkopen': het Due Diligence onderzoek. Nu stap 9: het opstellen van de koopovereenkomsten.

Belangrijkste document bij een overname: de koopovereenkomst

Zodra het Due Diligence onderzoek is verricht en dit onderzoek geen aanleiding geeft om de overname te heroverwegen, komt het belangrijkste document bij een overname aan bod: de koopovereenkomst. De exacte inhoud van een koopovereenkomst hangt af van vele factoren, waarbij de belangrijkste onderwerpen altijd zijn:

 • koopprijs en een eventuele earn-out regeling,
 • garanties,
 • vrijwaringen en
 • aansprakelijkheid.

Het lastige is dat uw belangen en die van de koper tegenstrijdig zijn en dus tot discussie leiden.

Aandelen of activa in de koopovereenkomst

Nadat u een vendor due diligence (stap 1) heeft verricht, heeft u reeds de keuze gemaakt over de wijze van verkoop. Heeft u daarbij gekozen voor een overdracht van aandelen, dan zal een share purchase agreement (ook wel SPA genoemd) worden opgesteld. Kiest u voor een overdracht van activa en/of passiva, dan zal de koop en verkoop in een asset purchase agreement (ook wel APA genoemd) worden vastgelegd.

Koopprijs en eventuele earn-out regeling in de koopovereenkomst

Het is uiteraard van belang wat in de koopovereenkomst wordt opgenomen ten aanzien van de koopprijs. Wordt de koopprijs in één termijn voor de levering voldaan, dan kan het bepaalde kort zijn. 

In veel gevallen is dit echter niet het geval en staat de koopprijs

 • op het moment van ondertekening van de overeenkomst nog niet vast (nu deze bijvoorbeeld afhankelijk is van het resultaat van het lopende boekjaar). 
  ofwel
 • (bij een earn-out regeling) is (een gedeelte van) de koopprijs afhankelijk gesteld van de in de toekomst te behalen resultaten van de onderneming.

Een koper kiest veelal voor een earn-out regeling:

 1. als hij wenst dat u na de overname nog enige tijd betrokken blijft bij de onderneming waarbij u alsdan geprikkeld wordt om zich maximaal in te zetten voor de onderneming;
 2. als hij de risico’s beter wilt spreiden, nu een deel van de koopprijs bij hem achterblijft; of
 3. als de koopprijs is gebaseerd op toekomstverwachtingen die naar hun aard moeilijk zijn in te schatten.

Garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheden in de koopovereenkomst

Bij het opstellen van een koopovereenkomst leiden de onderwerpen garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid vaak tot de meeste discussie. U moet het met de koper eens worden over onder meer:

 1. de garanties en vrijwaringen die door u worden verstrekt;
 2. de termijn gedurende welke de koper een beroep kan doen op de verstrekte garanties
 3. of en op welke wijze alsdan uw aansprakelijkheid wordt beperkt, zowel de maximale aansprakelijkheid als een eventuele drempelbedragen (voor iedere individuele claim en voor gezamenlijke claims is er recht op vergoeding); en
 4. de invulling van het begrip schade (welke schade voor vergoeding in aanmerking komt bij een inbreuk op de garanties).

Ook hierbij geldt dat uw belangen en die van de koper tegenstrijdig zijn. Als verkoper wenst u de aansprakelijkheid zoveel mogelijk in geld en duur te beperken. Daartegenover staat dat de koper moet bepalen of en in hoeverre hij met de beperkingen instemt.

De volgende stappen in het stappenplan 'Bedrijf verkopen'

Na stap 9 komen nog drie stappen in het stappenplan 'Bedrijf verkopen'. Deze worden behandeld in de hierop volgende artikelen.

Heeft u tussentijds vragen over de overname van uw (familie)bedrijf of bent u van plan om een bedrijf over te nemen? Neem gerust contact op met mij. 

Zo ga je voorbereid een overnametraject in.  

Download stappenplan bedrijf verkopen

voer je gegevens in en 
ontvang het stappenplan

Je kunt de 12 stappen op de website terugvinden en we hebben ze ook gebundeld in het stappenplan 'Bedrijf verkopen' dat je kunt downloaden.