Het lijkt er op dat het landschap van herstructureringen in Nederland de komende jaren ingrijpend zal wijzigen. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die op 6 oktober 2020 werd aangenomen, is de eerste grote wijziging. Ook is in mei 2019 het Wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement in concept aangeboden.   

Wetsvoorstel WHOA biedt bedrijven in betalingsproblemen kans op een tweede leven

In het kader van een herijking van het faillissementsrecht wordt al jaren gewerkt aan de introductie van een buitengerechtelijk dwangakkoord. Ook aanpassing van de regeling van de surseance van betaling staat daarbij op de agenda, maar dat is tot nu toe nog niet opgepakt. Het buitengerechtelijk dwangakkoord heeft – na twee consultatieronden – vorm gekregen in een wetsvoorstel onder de naam Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Met dit wetsvoorstel kunnen ondernemingen in betalingsproblemen een dwangakkoord aanbieden aan hun aandeelhouders en schuldeisers. Op 6 oktober 2020 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer goedgekeurd en de WHOA zal naar verwachting op korte termijn worden ingevoerd. 

Wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement

Doorstart uit faillissement is vele decennia een belangrijk reorganisatiemiddel geweest in het MKB. Belangrijke oorzaken daarvoor zijn het ontbreken van effectieve regelingen om buiten een gerechtelijke insolventieprocedure om tot een herstructurering te komen. Daarnaast heeft het ook voor een deel te maken met de bescherming van werknemers in Nederland. Als bij een onderneming in financiële problemen een deel van het personeel dient af te vloeien, dan bestaat er veelal geen alternatief.  

Een andere recente ontwikkeling betreft de plannen om ook bij een doorstart uit faillissement al het personeel van rechtswege mee te laten gaan naar de doorstarter. Alleen als de doorstarter aannemelijk kan maken dat het voor de levensvatbaarheid van de doorstart noodzakelijk is dat een deel van het personeel niet in dienst komt, dan kan – onder voorwaarden en via een daartoe ingerichte procedure bij de rechter-commissaris – een uitzondering op de regel worden gemaakt. Deze plannen zijn nog in een vrij pril stadium: in mei 2019 is een concept wetsvoorstel ter consultatie aangeboden.  

Ook internationale belangstelling voor nieuw landschap van herstructureringen

Ook in Brussel is er aandacht geweest voor nieuwe wetgeving op het gebied van herstructureringen. Dat heeft geleid tot de Richtlijn (EU) 2019/1023 betreffende herstructurering en insolventie. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om voor medio 2021 een preventieve herstructureringsprocedure in te voeren. 

Meer informatie over het wetsvoorstel WHOA? 

U kunt uiteraard voor vragen altijd contact opnemen met mij of een van de andere insolventierechtspecialisten.

Download whitepaper WHOA

In het whitepaper WHOA leggen we uit wat er ten opzichte van de huidige situatie veranderd is en wat de nieuwe wet precies inhoudt. In het whitepaper gaan we onder andere in op:

  • de WHOA in het algemeen,
  • de procedure,
  • de taken en bevoegdheden van de schuldenaar, herstructureringsdeskundige en observator, en
  • welke speciale bepalingen de slagingskans van de WHOA bevorderen.
Download whitepaper