In overnametrajecten is het van belang om voorafgaand aan de informatieverstrekking aan de beoogd koper een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten. Dit om te voorkomen dat de beoogd koper de door u als verkoper te verstrekken informatie vrijelijk kan gebruiken, dan wel deze informatie aan derden ter beschikking kan stellen.

Omvang geheimhoudingsplicht

Bij het opstellen van een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst is het van belang om te inventariseren waar de geheimhoudingsplicht van de beoogd koper uit dient te bestaan en wat de omvang ervan is. Niet alleen dient de geheimhouding te zijn gericht op de vertrouwelijke informatie en inhoud van de overnamegesprekken, ook kan het van groot belang zijn dat de beoogd koper zich onthoudt van het doen van mededelingen over het enkele feit dat er de overnamebesprekingen hebben plaatsgevonden. Dit bijvoorbeeld in situaties dat er overnamegesprekken hebben plaatsgevonden tussen twee concurrenten en dat het lekken van deze informatie de positie van één van de partijen in de markt kan schaden.

Belang bij geheimhouding en boetebeding

Het is dan ook van belang om duidelijk in de geheimhoudingsovereenkomst op te nemen waarop de geheimhouding precies ziet. Doe dit onder de uitdrukkelijk vermelding van uw belang bij deze specifieke bepaling en het daaraan gekoppelde boetebeding. Schendt de beoogd koper op een later moment zijn verplichtingen uit de geheimhoudingsovereenkomst, dan weegt dit vooraf benoemde belang mee in het door de beoogd koper verbeuren van de contractueel overeengekomen boete.

Ik illustreer bovenstaande met een voorbeeld uit de praktijk. In een tussen een verkoper en een beoogd koper opgestelde geheimhoudingsovereenkomst stond onder andere het navolgende opgenomen:

“Gesprekspartner zal jegens derden geen mededelingen doen, van welke aard dan ook, omtrent de Gespreksvoering tenzij anderszins in deze overeenkomst is bepaald”.

In dit geval beperkte de geheimhoudingsverplichting zich niet enkel tot de inhoud van de gesprekken (deze verplichting stond elders in de overeenkomst opgenomen), maar strekte zich ook uit tot het feit dat er overnamegesprekken hebben plaatsgevonden. De verkoper had echter verzuimd om het specifieke belang bij de bepaling in de overeenkomst op te nemen. Na overtreding door de beoogd koper van de bepaling vorderde de verkoper de contractueel overeengekomen boete van EUR 100.000,-. De rechter oordeelde dat de beoogd koper een boete was verbeurd, maar matigde deze vervolgens tot een bedrag van EUR 10.000,-. De rechter motiveerde dit door te overwegen dat niet was gebleken dat de beoogd koper met zijn uitlatingen richting derden (financieel)voordeel heeft beoogd of verkregen, dan wel dat de verkoper hierdoor daadwerkelijk (financieel) was benadeeld. De verkoper bleef ondanks de duidelijke schending van de geheimhoudingsplicht, grotendeels met lege handen staan.

Matiging boete bij schending van de geheimhoudingsovereenkomst

Had de verkoper in de overeenkomst laten opnemen wat zijn specifieke belang bij de bepaling was en dat de daaraan gekoppelde boete als abstracte schadevergoeding diende te worden beschouwd, was de kans een stuk groter geweest dat de rechter de boete niet of minder had gematigd. Dit nu de beoogd koper in dat geval voorafgaand aan de overtreding bekend was met dit belang, maar door de overtreding toch het risico nam dat dit specifieke belang zou worden geschonden.

Meer weten over informatie-uitwisseling en de geheimhoudingsovereenkomst?

Leest u vooral ook het artikel ‘Stappenplan overname familiebedrijf. Stap 3: Informatie-uitwisseling en geheimhouding’. Daarin worden een aantal elementen aangestipt die van belang zijn bij de informatie-uitwisseling en geheimhouding.

Stappenplan overname

Als u uw onderneming wilt verkopen, kunt u niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. In 2017 hebben wij al de twaalf stappen van het stappenplan overname onderneming voor u in kaart gebracht. In deze en volgende bijdragen volgt een verdiepende uitwerking van de stappen:

Heeft u in de tussentijd vragen, bent u van plan om uw onderneming te verkopen of heeft u een onderneming op het oog om te kopen? Neem gerust contact op met mij of Matthy van Paridon. Wij verzorgen uw overname van A tot Z!