Als u als verkoper een goed verkoopt, zult u moeten voldoen aan de zogenaamde conformiteitsregeling. Deze regeling houdt in dat het afgeleverde goed aan de overeenkomst moet beantwoorden. Logisch zult u misschien denken, maar toch gaat in het de praktijk nog vaak mis. 
 

Feitelijke, juridische en immateriële eigenschappen 
 

Als we het hebben over dat ‘het afgeleverde goed aan de overkomst moet beantwoorden’, wordt daarmee vooral gedoeld op de feitelijke eigenschappen van het goed. De juridische eigenschappen verplichten u als verkoper daarnaast het verkochte over te dragen vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen. Uitgezonderd de bijzondere lasten en beperkingen die de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 

Het kan ook om immateriële eigenschappen gaan, zoals bijvoorbeeld imago en/of status verbonden aan een onderneming of een bepaald product. 
 

Het gaat in het kader van de conformiteitsregeling echter primair om de feitelijke eigenschappen.
 

Het goed beantwoordt niet aan de overeenkomst: non-conformiteit
 

De verwachtingen van de koper moeten worden beoordeeld op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst. Of het goed daaraan beantwoordt, beoordeelt de koper op het moment van de aflevering. 
 

Beantwoordt het goed niet aan de overeenkomst, dan wordt gesproken van non-conformiteit.
 

Hoofdregel is dat een goed (zoals een aandeel) niet aan de overeenkomst beantwoordt op het moment dat het, mede gelet op de aard van het goed en mededelingen die u als verkoper over het goed heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. 
 

Ook als bepaalde feitelijke eigenschappen van een zaak (bijvoorbeeld lichte bodemverontreiniging) niet in de weg staan aan het feitelijke gebruik van een zaak (bijvoorbeeld het gebruik als tankstation), kan er toch sprake zijn van non-conformiteit. Dat is het geval op het moment dat de koper (in het bijzonder op grond van de overeenkomst of mededelingen van u als verkoper) de aanwezigheid van de desbetreffende eigenschap (in het voorbeeld: lichte bodemverontreiniging) niet hoefde te verwachten.
 

Het gerechtvaardigde verwachtingspatroon van de koper staat dus centraal. De verwachtingen van de koper worden gevormd door de inhoud van de koopovereenkomst en alle andere omstandigheden van het geval. Waaronder uw mededelingen, ook als die niet in de koopovereenkomst zijn vastgelegd. 
 

Mededelingen van derden (zoals bouwkundige rapporten, bodemonderzoekrapportages, accountantsrapporten) die u aan de koper verstrekt, gelden als uw mededelingen. 
 

Non-conformiteit leidt vaak tot ontbinding of schadevergoeding
 

De conformiteitsregeling is bij een niet-consumentenkoop, zoals een overnamecontract, van regelend recht. De toepasselijkheid van deze algemene regeling wordt in overnamecontracten veelal uitgesloten. De garanties bepalen aldus nog steeds hetgeen de koper mag verwachten. 
 

Niet-nakoming kan recht geven op wettelijke en contractuele remedies. Zoals schadevergoeding, ontbinding e.d. Een garantie kan worden beschouwd als een nadere contractuele invulling van hetgeen de koper mocht verwachten. 
 

Hoewel er in de overnamepraktijk steeds verder gestandaardiseerde garanties in opkomst zijn, vinden wij het uiterst belangrijk om garantie voor garantie met u als verkoper inhoudelijk te bespreken. Op die manier kan worden voorkomen dat ‘simpele’ garanties aanzienlijke schadeclaims van kopers rechtvaardigen.
 

Een bedrijfsovername is juridisch maatwerk, of nu sprake is van een activa/passivatransactie dan wel een aandelentransactie
 

Heeft u vragen over de overname van uw bedrijf of bent u van plan om een bedrijf over te nemen? Neem gerust contact op met mij.

Stappenplan bedrijfsovername
 

Als u uw onderneming wilt verkopen, kunt u niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. In 2017 hebben wij al de twaalf stappen van het stappenplan overname onderneming voor u in kaart gebracht.